Α) Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Στην περίπτωση που ένα έγγραφο καλύπτει περισσότερα εκ του ενός δικαιολογητικά, τότε πρέπει να αναρτηθεί όσες φορές χρειάζεται στο σύστημα, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των υποχρεωτικών δικαιολογητικών.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφαοποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο :
  1. Α.Φ.Μ. ,
  2. Α.Μ.Κ.Α
 3. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 4. Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου (αντίγραφο απολυτηρίου τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή Λυκείου ή Δίπλωμα ΙΕΚ ή Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού τίτλου, ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.) Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
 5. Σε περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών απαιτείται και η κατοχή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της ελληνικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον Β2).
 6. Για την απόδειξη ότι είναι κάτοικοι σε έναν από τους Δήμους Καλλιθέας, Αλίμου, ή Παλαιού Φαλήρου:
  • Λογαριασμός Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης του Συ.Δ.Ν.Α. (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2020, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται.

       ή

  • Βεβαίωση Κατοικίας από το σύστημα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis )

  Για την απόδειξη ότι είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα)  σε ένα από τους τρείς (3) Δήμους  Ατομικός Πίνακας Προσωπικού Ε4, προκειμένου να  αποδεικνύεται ο τόπος εργασίας των υποψηφίων.   https://myergani.gov.gr 

 7. Για την απόδειξη ότι είναι Δημότεςσε έναν από τους Δήμους Καλλιθέας, Αλίμου, ή Παλαιού Φαλήρου απαιτείται Πιστοποιητικό εντοπιότητας από τον Δήμο ή το gov.gr ότι είναι εγγεγραμμένος Δημότης, ή αποδεικτικό υποβολής αίτησης μεταδημότευσης μέχρι και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.
 8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας* από τον ΕΦΚΑ. ( https://apps.ika.gr/eCertRegistered/) ή ισοδύναμη Βεβαίωση από Ασφαλιστικό Φορέα σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτύπωσης από τον ΕΦΚΑ.
  1. Σε περίπτωση νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου χωρίς προγενέστερη προϋπηρεσία, προσκομίζεται το έντυπο Ε3.
 9. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) του υποψηφίου ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από Δημόσια Αρχή, (η οποία θα απευθύνεται στο Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ και τον αριθμό τηςαστυνομικής ταυτότητας ,στην οποία να δηλώνει:
  1. ότι αποδέχομαι το σύνολο των όρων της παρούσας πρόσκλησης και το σύνολο των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα και
  2. Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίαςμε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............»
  3. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
  4. δεν συμμετέχουν παράλληλα και σε άλλο επιδοτούμενο έργο
 10. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) της επιχείρησης όπου εργάζεται ο υποψήφιος, στην οποία θα δηλώνεται:
  1. το ύψος των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει η επιχείρηση τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα).
  2. Αν ανήκει στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 (Βάση του Οδηγού χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en)

Η Υ/δ θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με ψηφιακή υπογραφή ή θεωρημένη από το www.gov.gr ή από δημόσια αρχή.

Β) Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτήσει ο επιτυχών ωφελούμενος μετά την αρχική επιλογή του και την Ένταξη του στο έργο

Ο ωφελούμενος, αφού έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά, με τα οποία θα αποδεικνύεται η εργασιακή κατάστασή του κατά την χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα, δηλαδή την ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής.  Η προσκόμιση αυτών των στοιχείων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθώς και η μη πιστοποίηση, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δε θα καταβάλλεται τόσο το εκπαιδευτικό επίδομα, όσο και βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Για τους Εργαζόμενους:

Πριν την 1η συνεδρία συμβουλευτικής, ο ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει το Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος τότε πρέπει να αναρτήσει το Ε3[1] (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο του, καθώς και κάθε τροποποίησή του.

Κατά την διάρκεια της 1ης συνεδρίας, ο ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την ημερομηνία υλοποίησης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής.

 1. Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την ημερομηνία της 1η συμβουλευτικής).
 2. Απόδειξη πληρωμής (του μηνός κατά τον οποίο έγινε η 1η συμβουλευτική).
 3. Αντίγραφο ΑΠΔ (του μηνός κατά τον οποίο έγινε η 1η συμβουλευτική).

 

Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνονται εναλλακτικά οι εξής δυνατότητες:

 1. Ανάρτηση Υ/Δ (από το gov.gr ή θεωρημένη από δημόσια αρχή) στην οποία ο ωφελούμενος θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος κατά την ημέρα της 1ης συμβουλευτικής και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα»

  ΚΑΙ

 2. Έως και πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι 1η συμβουλευτική) ήταν εργαζόμενος σεεπιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

Διευκρινίζεται ότι στη περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δύναται να αναρτήσει μόνο την αναστολή της σύμβασης εργασίας του (βεβαίωση από ΕΡΓΑΝΗ για την απόδειξη της εργασιακής κατάστασης, εφόσον η ημερομηνία εισόδου είναι εντός της χρονικής περιόδου της υπαγωγής στο καθεστώς).

         Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Για τους εποχικά εργαζόμενους, που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας, θα πρέπει να αναρτήσουν βεβαίωση ανεργίας στην οποία θα αποδεικνύεται η υπαγωγή τους σε καθεστώς ανεργίας κατά την είσοδο στο πρόγραμμα (ήτοι 1η συμβουλευτική) Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται:

 1. Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου(Ε7)

                                         ΚΑΙ

 2. Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)

 

Επίσης με την έναρξη της συμβουλευτικής θα έχουν προσδιοριστεί και οι διαδικασίες καθώς και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά που ενδεχομένως χρειάζεται να υποβληθούν  την 1η ημέρα έναρξης της Συμβουλευτικής, για τον έλεγχο των κρατικών ενίσχυσεων των επιχειρήσεων (de minimis).

 

Επίσης κατά την 1η ημέρα της κατάρτισης και εντός 30 ημέρων, ο ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει:                 Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (π.χ φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

 

Σημαντική Σημείωση:

Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούς taxisnet

 

Β) Η βεβαίωση προυπηρεσίας εκδίδεται στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eCertRegistered/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούς ΕΦΚΑ