Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), έχει τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου του 2018. Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ (http://www.privacy-regulation.eu/el/).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2472/1997 για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) υπέχει θέση «Εκτελούντος την Επεξεργασία». Περαιτέρω, ο Πάροχος Κατάρτισης, που θα αναλάβει την υλοποίηση των ενεργειών συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, κατά την επεξεργασία των δεδομένων υποχρεούται να συμμορφώνεται πλήρως προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις αυτές ως ωφελούμενοι από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) (κατά την επιλογή των ωφελούμενων) και ο Πάροχος κατάρτισης (κατά την συγκρότηση των τμημάτων) θα προβούν σε επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα υποβάλλει ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος /α για τη συμμετοχή του/της στην Πράξη, προκειμένου:

α) να αξιολογήσει την αίτηση που έχει υποβληθεί,

β) να κρίνει τυχόν αντιρρήσεις που θα υποβληθούν από το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και

γ) να διασφαλίσει την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα περιορίζεται μόνο στα αναγκαία κάθε φορά δεδομένα και μόνο στην ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια ούτως ώστε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας. Η χρονική διάρκεια φύλαξης και επεξεργασίας των δεδομένων επιβάλλεται αφενός από τη διάρκεια και το σκοπό της παρούσας πρόσκλησης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου στις προβλεπόμενες δράσεις (συμβουλευτική, κατάρτιση, πιστοποίηση) και αφετέρου από την υποχρέωση του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) να διατηρεί τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών μετά την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή και τη λειτουργία της Πράξης, προκειμένου να μπορεί να διενεργηθεί λογιστικός και νομικός έλεγχος από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να μη δημοσιοποιεί, αναπαραγάγει, διακινεί κ.λπ. προσωπικά δεδομένα που τυχόν έρθουν στην κατοχή του, τα οποία θα πρέπει να υποβάλλει σε σύννομη και δίκαιη επεξεργασία σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα και το Ν.4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση δε που η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση του υποκειμένου, οφείλει να αποδεικνύει αυτή την παροχή συγκατάθεσης.