Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων», με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων ενστάσεων.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας, συγκροτείται ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Πίνακας επιτυχόντων, κατά φθίνουσα σειρά, και απορριφθέντων.