Έναρξη επιδοτούμενου προγράμματος συμβουλευτικής κατάρτισης και πιστοποίησης εργαζομένων

 

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 811/13-10-2020 (ΑΔΑ ΨΨΔΘ46ΜΟΞ9-Ι1Σ) Απόφαση Ένταξης από τον ΕΦΔ ΣΥΔΝΑ.

Αντικείμενο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων», αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δυο βασικών κατηγοριών ΜΜΕ :

1η κατηγορία

• Αναπτυγμένες ΜΜΕ που προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

• ΜΜΕ οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα / υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας / καινοτομίας.

• ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν εργαζόμενους με ικανοποιητικές ως υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες και

2η κατηγορία:

• ΜΜΕ με μέτρια ως μικρή ανάπτυξη.

• ΜΜΕ έντασης εργασίας.

• ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν προσωπικό χαμηλών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων.

Ως ΜΜΕ ορίζονται* οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

· Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και

· είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

(*σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι μπορεί να είναι κάτοικοι από τους Δήμους Αλίμου ή Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου, είτε να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα) στους Δήμους της Καλλιθέας, ή Αλίμου ή Παλαιού Φαλήρου.

Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους

θα ξεκινήσει στις : 03/03/2022

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα.