Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Δ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους (Δ΄ΚΥΚΛΟΣ).

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες.

Σημειώνουμε ότι λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων  έχει ήδη ενεργοποιηθεί η δυνατότητα για υποβολή νέων αιτήσεων (Ε΄ Κύκλος) από ενδιαφερόμενους.

Στο πλαίσιο των νέων αιτήσεων δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους απορριφθέντες να διορθώσουν και να επανυποβάλουν την αίτησή τους.   

Δείτε τον Πίνακα των Οριστικών αποτελεσμάτων για τον Δ΄ κύκλο ΕΔΩ.