Έργο – Περίληψη

Ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.)  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων», με κωδικό ΟΠΣ 5070967.

Αντικείμενο της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων»,  αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δυο βασικών κατηγοριών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) :

1η κατηγορία

• Αναπτυγμένες ΜΜΕ που προσφέρουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

• ΜΜΕ οι οποίες αναπτύσσουν προϊόντα / υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας / καινοτομίας.

• ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν εργαζόμενους με ικανοποιητικές ως υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες και

 

2η κατηγορία:

• ΜΜΕ με μέτρια ως μικρή ανάπτυξη.

• ΜΜΕ έντασης εργασίας.

• ΜΜΕ οι οποίες απασχολούν προσωπικό χαμηλών επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων.

 

Ως ΜΜΕ ορίζονται* οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένουςκαι
 • είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

(*σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en

 

Αναλυτικότερα το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις – ενέργειες:

 

 1. Ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής: Παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους 250 ωφελούμενους για τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν, μέσα από την παροχή νέων και καινοτόμων μεθόδων που εξασφαλίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους ανέλιξη. (3 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
 2. Ενέργειες Κατάρτισης: Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στους 250 ωφελούμενους. Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 360 ώρες σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
 3. Πιστοποίηση στους 250 ωφελούμενους εργαζόμενους: Αφορά τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους, θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

Η κατάρτιση και η πιστοποίηση θα γίνει στις εξής ειδικότητες:

 1. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας –Social media Marketing,
 2. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου(e- Commerce),
 3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τουριστικό Τομέα,
 4. Στέλεχος Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
 5. Στέλεχος Εστίασης,
 6. Στέλεχος διοίκησης και διαχείρισης έργου,
 7. Στέλεχος εξαγωγικού Εμπορίου,
 8. Εσωτερικός Ελεγκτής

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:

Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.

 

Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι :

360 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 1.800,00 €. Μικτό ποσό (περιλαμβάνει  κρατήσεις φόρου και χαρτοσήμου).

 

Μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος απορρέει από τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20%. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει  μια και μοναδική αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://sydna.saronis.gr/, τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής Ωφελουμένων» και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής  (ΚΑΥΑΣ).

 

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της «Πρόσκλησης ωφελουμένων» με την αναλυτική περιγραφή του έργου, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια μοριοδότησης, την υποβολή δικαιολογητικών  και την διαδικασία επιλογής πατήστε εδώ.

 

Για να συμπληρώσετε την αίτηση σας και να υποβάλλετε τα δικαιολογητικά σας πατήστε στο πλαίσιο «Υποβολής αίτησης και Δικαιολογητικών» εδώ.