1) Από ποιες περιοχές έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι ωφελούμενοι;

 

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

 • να είναι κάτοικοιαπό τουςΔήμουςΑλίμου ή Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου,

  είτε

 • να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα) στους Δήμους της Καλλιθέας, ή Αλίμου ή Παλαιού Φαλήρου

 α) Αν είναι κάτοικοι σε ένα από τους τρείς (3) Δήμους θα αποδεικνύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μαζί με την αίτηση τους (βλ ενότητα 7.1 σημείο 6):

 • Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης του Συ.Δ.Ν.Α. (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2020, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται.

    ή

 • Βεβαίωση Κατοικίας από το σύστημα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis )

   

  β) Αν είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα)  σε ένα από τους τρείς (3) Δήμους θα αποδεικνύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μαζί με την αίτηση τους (βλ ενότητα 7.1 σημείο 6):

 • Ατομικός Πίνακας Προσωπικού Ε4, προκειμένου νααποδεικνύεται ο τόπος εργασίας των υποψηφίων. https://myergani.gov.gr

  2) Ποιες προϋποθέσεις γενικά πρέπει να πληροί ένα υποψήφιος:

  Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

  1. Είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση ΜΜΕ του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:

 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η ΜερικήςΑπασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

  Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

  2. Είναι από 18 ετών έως 64 ετών

  3. Θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

  4. Οι υπήκοοι ξένων χωρών θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2

  5. Να είναι κάτοικοι  από τους  Δήμους  Αλίμου ή Καλλιθέας ή Παλαιού Φαλήρου, είτε να είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα) στους Δήμους της Καλλιθέας, ή Αλίμου ή Παλαιού Φαλήρου

   α) Αν είναι κάτοικοι σε ένα από τους τρείς (3) Δήμους θα αποδεικνύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μαζί με την αίτηση τους (βλ ενότητα 7.1 σημείο 6):

  • Λογαριασμό Ο.Κ.Ω.: Ηλεκτρισμός/Φυσικό Αέριο ή Νερό ή Μίσθωση κατοικίας, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο/η Αιτών/ούσα είναι κάτοικος περιοχής ευθύνης του Συ.Δ.Ν.Α. (Σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα είναι φιλοξενούμενος/η στην κατοικία όπου διαμένει και δε διαθέτει λογαριασμό Ο.Κ.Ω. στο όνομά του/της θα πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο της υποβληθείσας Φορολογικής του/της Δήλωσης (Ε1) για το οικονομικό έτος 2020, στο οποίο φαίνεται ότι φιλοξενείται.

     ή

  • Βεβαίωση Κατοικίας από το σύστημα της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis )

   

  β) Αν είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται (έδρα ή υποκατάστημα)  σε ένα από τους τρείς (3) Δήμους θα αποδεικνύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μαζί με την αίτηση τους (βλ ενότητα 7.1 σημείο 6):

  • Ατομικός Πίνακας Προσωπικού Ε4, προκειμένου νααποδεικνύεται ο τόπος εργασίας των υποψηφίων. https://myergani.gov.gr

6. Να μη συμμετέχουν παράλληλα σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και οι φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο «Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr)) και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/category/dioikitiki-anasygkrotisi/mitroo-dimosion-ypiresion/ , όπως αυτά ισχύουν με τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

3) Απόδειξη ότι κάποιος υποψήφιος είναι εργαζόμενος

Με ποια δικαιολογητικά αποδεικνύει ένας υποψήφιος ότι είναι εργαζόμενος κατά την υποβολή της αίτησης του;

 

Το δικαιολογητικό για να αποδείξει κάποιος υποψήφιος ότι είναι εργαζόμενος είναι:

Βεβαίωση προϋπηρεσίας* από τον ΕΦΚΑ. ( https://apps.ika.gr/eCertRegistered/) ή ισοδύναμη Βεβαίωση από Ασφαλιστικό Φορέα σε περίπτωση μη δυνατότητας εκτύπωσης από τον ΕΦΚΑ.

 • Σε περίπτωση νεοπροσληφθέντος εργαζόμενου χωρίς προγενέστερη προϋπηρεσία, προσκομίζεται το έντυπο Ε3.

  4) Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα;

  Μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή Εργαζόμενοι σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ* του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα:

 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η ΜερικήςΑπασχόλησης Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση),
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54.

  Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

   

  Ως ΜΜΕ ορίζονται* οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:

 • Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους  και
 • είτε έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ είτε έχουν σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
 •  

  (*σύμφωνα με τον Οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

  https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en

  5) Δικαιολογητικά από την επιχείρηση του εργαζόμενου

  Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται από την επιχείρηση που εργάζεται ο υποψήφιος ωφελούμενος, κατά την αίτηση του;

  Το δικαιολογητικό που χρειάζεται από την επιχείρηση είναι το κάτωθι:

  Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) της επιχείρησης όπου εργάζεται ο υποψήφιος, στην οποία θα δηλώνεται:

  • το ύψος των ενισχύσεων de minimis που έχει λάβει η επιχείρηση τα 3 τελευταία οικονομικά έτη (τρέχον έτος συν τα 2 προηγούμενα).
  • Αν ανήκει στην κατηγορία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 (Βάση του Οδηγού χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1/language-en)

Η Υ/δ θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης με ψηφιακή υπογραφή ή θεωρημένη από το www.gov.gr ή από δημόσια αρχή.

6) Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

 Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών περιλαμβάνει  τα εξής βήματα:

 1. Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα του έργου  https://sydna.saronis.gr/
 2. Ανάρτηση  των  απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα  https://sydna.saronis.gr/ , κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 3. «Οριστική Υποβολή» της αίτησης και χαρακτηρισμός ως «Υποβεβλημένη», κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση της αίτησης και των δικαιολογητικών τους.

 

Διευκρινίζεται ότι:

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης αν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι δεν διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά μπορούν να επιλέξουν «Αποθήκευση» της αίτησης και να επανέλθουν αργότερα και να τα συμπληρώσουν, επιλέγοντας το πλαίσιο «Αναζήτηση Υποβληθέντων αιτήσεων». Εφόσον ολοκληρώσουν την συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης και την ανάρτηση όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην πρόσκληση ωφελουμένων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε «Οριστική Υποβολή» της αίτησής τους κατόπιν της οποίας οι υποψήφιοι δεν θα μπορούν να προβούν σε καμία τροποποίηση.

 

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα δικαιολογητικά που πρέπει υποβληθούν μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση ωφελουμένων,  πατήστε εδώ.

 

7) Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το «ανέβασμα»/μεταμόρφωση (upload) των δικαιολογητικών μου. Φταίει το  «μέγεθος» ή/ και το τύπος του/ων αρχείου/ων;

Α) Αν κάποιο δικαιολογητικό  αφορά σε περισσότερα από ένα αρχεία/έγγραφα, συμπεριλάβετέ τα σε ένα ενιαίο αρχείο zip και μεταμορφώστε το.

Β) Μέγεθος ανά αρχείο: μέχρι και 3 ΜΒ

Γ) Αποδεκτοί τύποι αρχείων: pdf, jpg, png,doc,docx,zip