Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής Ζ΄ ΚΥΚΛΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5070967

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ 5070967, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου υποβαλλόμενων αιτήσεων και των δικαιολογητικών τους καθώς και των υποβληθέντων ενστάσεων (Ζ΄ΚΥΚΛΟΣ).

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις υπεβλήθηκαν οριστικά και είχαν πλήρη δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν ως επιτυχόντες ή επιλαχόντες, ενώ όσοι είχαν λανθασμένα ή ελλιπή δικαιολογητικά χαρακτηρίστηκαν απορριφθέντες. Ενώ αιτήσεις που δεν υποβλήθηκαν οριστικά στο σύστημα και παρέμειναν αποθηκευμένες και με ελλιπή δικαιολογητικά δεν υποβλήθηκαν στην διαδικασία αξιολόγησης και παραμένουν άκυρες.

Σε συνέχεια της εξέτασης των υποβεβλημένων οριστικά αιτήσεων ανακοινώνουμε τον ΠΙΝΑΚΑ με τα ΟΡΙΣΤΙΚΑ αποτελέσματα επιλογής.

Δείτε τον Πίνακα των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ αποτελεσμάτων ΕΔΩ.

Σημειώνουμε ότι λόγω συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελούμενων δεν θα υλοποιηθεί επόμενος κύκλος υποβολής αιτήσεων.